Temyiz Kurulu Kararı - Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar - 25454 - 08.01.2002
Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 25454
Kararın Tarihi : 08.01.2002

KONU: TODAİE Genel Sekreterine, Devlet Memurları Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan “Üniversite Genel Sekreteri” için belirtilen ek gösterge rakamı üzerinden ve aynı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yine “Üniversite Genel Sekreteri” için belirlenen gösterge rakamı üzerinden ödemede bulunulmasının mümkün olduğu.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Saymanlığının 1997 yılı idare hesabının, 7163 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde öngörülen Komisyonca incelenmesi sonucunda, düzenlenen 10.06.1999 tarihli raporun 5’inci maddesiyle, TODAİE Genel Sekreteri …………’e Devlet Personel Başkanlığından görüş ve Genel Müdürlük Makamından onay alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin 5’inci sırasında yer alan “Genel Sekreter” için belirlenen 3000 ek gösterge rakamı yerine, aynı cetvelin 2’nci sırasında yer alan “Üniversite Genel Sekreteri” için belirlenen 3600 ek gösterge rakamı üzerinden ödemede bulunulması ile 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde Genel Sekreter veya TODAİE Genel Sekreteri unvanları yer almadığından makam tazminatının hiç ödenmemesi gerekirken, makam tazminatı olarak cetvelin 7’nci sırasında “Üniversite Genel Sekreteri” için belirlenen 2000 gösterge rakamı üzerinden ödemede bulunulmasının yersiz olduğu, yersiz ödenen …………..- liranın sorumlulardan takip ve tahsili gerektiğine karar verilmiştir.

Bu karara karşılık dilekçi temyiz dilekçesinde, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı hakkındaki 124 sayılı KHK’nin 26 ve 27’nci maddelerinde, yükseköğretim kurumlarında görev yapan genel sekretere “Üniversite Genel Sekreteri”, “Fakülte Sekreteri”, “Yüksekokul Sekreteri”, diye ayrı bir unvan verilmediğini; uygulamada genel sekreterlerin çalıştıkları yerlere göre Üniversite Genel Sekreteri, Fakülte Sekreteri veya Yüksekokul Sekreteri gibi kanun ve görev unvanların belirlendiğini; Üniversitede çalışan sekreterin kadro unvanlarının da “Üniversite Genel Sekreteri” değil “Genel Sekreter” olduğunu; Sayıştay’ın 10.06.1995 tarih ve 4502/2 sayılı kararı ile Enstitünün faaliyetleri ve görevleri itibariyle üniversitelere benzediği, bu nedenle Enstitü Genel Müdürü’nün görev ve sorumlulukları itibariyle rektörler gibi, Genel Müdür Yardımcısının da rektör yardımcıları gibi kabul edilerek ödemelerin buna göre yapılması gerektiğinin hükme bağlanmış bulunduğunu; bu konularda Maliye Bakanlığına defalarca görüş sorulduğunu ancak cevap alınamadığını, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşüne de dayanılarak ödeme yapılmaya başlandığını; Üniversite düzeyinde kabul edilen Enstitünün, Enstitü Genel Sekreterinin de “Üniversite Genel Sekreteri” olarak kabul edilip, üniversite genel sekreterine verilen bütün mali haklardan yararlanması gerektiği düşüncesi ile ödeme yapıldığını, yersiz ödeme yapılmadığını belirterek konunun Sayıştay Temyiz Kurulunda karara bağlanmasını talep etmektedir.

7163 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde açıklanan komisyonca sayman hakkında verilen zimmet ve tazmin kararlarına ilişkin temyiz taleplerinin Sayıştay Temyiz Kurulunca incelenerek sonuçlandırılması gerektiği hakkındaki 25.06.1979 gün ve 4003/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararının Temyiz Kurulunca uygulanıp uygulanamayacağı hususu üzerinde durularak konunun yeniden görüşülmesi sonucunda;

Anayasanın 127’nci maddesine göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak yanında kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini de yapmakla görevli kılınmıştır. Söz konusu iş, Sayıştay'a kanunlarla verilen görevler meyanında olup 7163 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu mer’i olduğu ve bu Kanuna göre Divanı Muhasebat Umumi Heyeti aynı zamanda temyiz yetkisini haiz bulunduğu için mezkûr kanunun 24’üncü maddesinde Enstitü hesapları ile ilgili olarak muhasip adına çıkarılan zimmet ve tazmin kararlarının Umumi Heyette temyiz olunabileceği belirtilmiştir.

27.02.1967 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay Kanununun 104’üncü maddesi ile 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu yürürlükten kaldırılmış; getirilen yeni hükümlerle Temyiz kurulu, Genel Kuruldan tümüyle ayrılmış ve 832 sayılı Kanunun 80’inci maddesinde konu edilen içtihadın birleştirilmesi dışında Genel Kurulun herhangi bir yargısal işlevi ve bu arada temyizen inceleme yetkisi kalmamıştır.

7163 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde;

“Muhasip hakkında verilen zimmet ve tazmin kararlarına karşı Divanı Muhasebat Kanunu hükümlerine göre Divanı Muhasebat Umumi Heyetinde itiraz ve temyiz olunabilir” şeklinde yazılı bulunan hükümle anılan madde uyarınca oluşturulan 4 üyeli komisyonca sayman adına çıkarılan zimmet ve tazmin kararlarının Sayıştay’da üst derecede ve ikinci kez temyizen incelenmesi amaçlanmış olup, bugün artık 2514 sayılı Kanunun yerine 832 sayılı Sayıştay Kanunu yürürlükte bulunduğuna ve bu kanuna göre temyiz mercii Temyiz Kurulu olduğuna göre söz konusu zimmet ve tazmin kararlarına ilişkin temyiz taleplerinin Kurulumuzca neticelendirilmesi gerektiğine karar verildikten sonra konunun esasına geçildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanuna ekli ek göstergelerle ilgili (II) sayılı ve makam tazminatları ile ilgili (IV) sayılı cetvellerde TODAİE Genel Sekreteri unvanına yer verilmemiş, Üniversite Genel Sekreteri veya Genel Sekreter unvanına yer verilmiştir.

Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüş istemesi üzerine Sayıştay Genel Kurulunun 10.06.1985 tarih ve 4502/2 sayılı kararı ile 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kanunu ile Enstitüye, araştırma, inceleme, yardım, derleme ve yayın gibi görevler verildiği, bu görevleri itibariyle Enstitünün, üniversitelerle benzeştiği, Enstitü Genel Müdürünün görev ve sorumluluklarının rektörlere verilen görev ve sorumluluklara benzediği sonucuna varılarak Enstitü Genel Müdürüne rektörler, Genel Müdür Yardımcısına da rektör yardımcıları gibi ödeme yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

7163 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, Enstitü Genel Sekreterinin, Genel Müdürün teklifi üzerine İcra Komitesi tarafından tayin edileceği ve vazifesini aynı şekilde son verileceği; Genel Sekreterin, Enstitünün sorumlu tahakkuk memurluğunu yapacağı, gerekli hesapların ve demirbaş kayıtlarının tutulmasından, daire işlerinin teşkilatlandırılmasından, öğrenci kayıtlarının ve başka dosyalarına tutulmasından, idare ve büro personelin çalışmasından sorumlu olduğu; 12’nci maddesinde, Enstitünün idari personeli, imtihanla ve Genel Sekreterin teklifi üzerine Genel Müdür tarafından tayin edileceği belirtilmiştir. Enstitü Genel Sekreterinin Enstitü Genel Müdürü ile ilişkileri ile görev ve sorumlulukları 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 27’nci maddesinde üniversite genel sekreterinin rektör ile ilişkileri ile görev ve sorumluluklarına benzemektedir.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, faaliyetleri itibariyle üniversitelere benzemekte, Enstitü Genel Müdürüne, görev ve sorumlulukları rektörlere benzediğinden rektörler gibi ödeme yapılmaktadır. Faaliyetleri itibariyle üniversiteye benzeyen Enstitünün, görev ve sorumlulukları itibariyle rektörlere benzeyen Genel Müdürüne rektörler gibi ödeme yapıldığından, görev ve sorumlulukları üniversite genel sekreterinin görev ve sorumluluklarına benzeyen Enstitü Genel Sekreterine de üniversite genel sekreterleri gibi ek gösterge ve makam tazminatı ödenmesinin haliyle kabulü gerekmektedir. Bu nedenle TODAİE saymanlığı 1997 yılı hesabının denetimiyle İlgili İnceleme Komisyon Raporunun 5’inci maddesinde yer alan …………..- liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.

Bu Kararın Görüntüleme Sayısı : 1751 - Toplam Karar Görüntüleme Sayısı : 1733348