2017 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI HAKKINDA DUYURU


 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2017 yılı denetimleri tamamlanmıştır.

2017 Yılı denetimleri sonucunda aşağıda belirtilen raporlar hazırlanmıştır.
 
  • 2017 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi,
  • 2017 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2017 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2017 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu,
  • 2017 Yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları (416 Adet),
  • 2017 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
  • 2017 Yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları (75 Adet),
  • 2017 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu,
  • 2017 Yılı Yargılamaya Esas Raporlar ve
  • Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
       
Bu raporlardan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 195 adet Sayıştay denetim raporu TBMM’ye sunulmuştur.

Kamu idarelerine ilişkin 195 adet Sayıştay denetim raporu ayrıca ilgili kamu idarelerine; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına; Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu da İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

Kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ise TBMM’ye sunulmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.

Mahalli idarelere ilişkin olarak 174 adet belediye ve bağlı idare, 27 adet il özel idaresi ve 9 adet mahalli idare şirket ve birliği olmak üzere toplam 210 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine ve 11 adet yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ilişkin Sayıştay denetim raporu İçişleri Bakanlığı ile ilgili valiliklere gönderilecektir.

Kamu İşletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 75 adet yıllık denetim raporu da, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idaresine gönderilecektir.

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ile kamu idarelerine ilişkin 195 adet Sayıştay denetim raporu, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmış olup, diğer raporlar ise süreçleri tamamlandıkça kamuoyuna duyurulacaktır.

2017 Yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulacak olup, düzenlenecek ilamlar, ilgililerine tebliğ edilecektir. Ayrıca yargılama süreci sonunda verilen kararlar mevzuat çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmak suretiyle tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

Siyasi partilerin mali denetimleri sonucu düzenlenen raporlar ise hüküm tesis edilmek üzere bu konuda yetkili makam olan Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup Yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.