Page 1 - Sayıştay Dergisi 111. Sayı
P. 1

ISSN: 1300-1981

              SAYIŞTAY DERGİSİ
                            HAKEMLİ DERGİ    Sayı:111 / Ekim - Aralık 2018


     Yüksek Denetim Kurumları Etik Denetim Uygulamaları
     Ethics Audit Practices of Supreme Audit Intitutions

     Kırsal Alanda Girişimcilik, Üretim ve Kalkınma Boyutlarıyla
     Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) - Manisa
     İl Koordinatörlüğü Örneği
     Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) with the Dimensions
     of Entrepreneurship, Production and Development in Rural Areas: The Case of Manisa
     Provincial Coordination Office

     Vergiler ve Ekonomik Büyüme ile İnsani Gelişme Arasındaki Nedensellik
     İlişkisi: Avrupa Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği
     The Causality Relationship Between Taxes and Economic Growth and Human Development: Example
     of European Union Transition Economies

     Üniversite Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Kültürlerarası
     Bir Karşılaştırma
     An Intercultural Comparison on the Value Perceptions of University Students

     Etik Değerlerin İşkoliklik Üzerine Etkisi
     The Effect of Ethical Values on Workaholism

     Sağlık Harcamalarının Düzeyini Belirleyen Faktörler:
     Türkiye ve OECD Ülkeleri Analizi
     Factors Determining the Level of Health Expenditures: Analysis of Turkey and OECD Countries

     Etik Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine
     Etkisinde İşe Adanmanın Rolü
     The Effect of Ethical Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intentions:
     The Role of Employee Engagement

     Sayıştay Kararları
   1   2   3   4   5   6