Page 1 - Sayıştay Dergisi 112. Sayı
P. 1

ISSN: 1300-1981

              SAYIŞTAY DERGİSİ
                            HAKEMLİ DERGİ   Sayı:112 / Ocak - Mart 2019


     Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde İç Kontrol
     Sisteminin Önemi: Zonguldak İlindeki Üretim İşletmeleri
     Üzerine Bir Uygulama
     Importance of the Internal Control System in Preventing Errors and Fraud in
     Accounting: A Practice on Production Enterprises in Zonguldak


     Yerel Yönetimlerde Etik Kültürün Geliştirilmesi
     Development of Ethical Culture in Local Government

     Ortadoğu Ülkelerinde Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki
     İlişki: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi
     The Relationship Between Military Expenditures and Economic Growth in the Middle Eastern
     Countries: Panel Granger Causality Analysis


     Dış Borçların Ülke CDS Primleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
     Analysis of the Impact of Foreign Debt on Sovereign CDS Premiums: The Case of Turkey

     Milenyumda BRICS-MT Ülkelerinin Sağlık Harcamaları Performansı: Yıllara Göre
     Karşılaştırmalı Bir Analiz
     Health Expenditures Performance of BRICS-MT Countries in Millennium: A Comparative Analysis by
     Years


     Bütçe Hakkı Kapsamında Türkiye’de Ödenek Aktarmalarının
     Değerlendirilmesi
     Assessment of Budgetary Virements in the Context of the Power of the Purse in Turkey

     Global Governance: Economic Growth and Income Distribution
     Küresel Yönetişim: Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı


     Sayıştay Kararları
   1   2   3   4   5   6