Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014
Dairesi 7
Karar No 43
İlam No 16
Tutanak Tarihi 6.10.2015
Kararın Konusu Sorumluluk ve Yargılama Usulleri ile İlgili KararlarSorumluluk ve Görevden uzaklaştırılan memura yapılan ödeme

Belediye eski Başkanı ….. ile eski Başkan Yardımcısı ….’e, yargılanmakta oldukları davada hüküm verilmediği halde tahliye edilmeleri nedeniyle özlük haklarından yapılan 1/3 kesintilerinin iade edilmesi hususunda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü” başlıklı 141’ inci maddesinde;

“Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.”

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir…”

Aynı Kanunun “Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller” başlıklı 143’ üncü maddesinde de;“Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.”

Hükümlerine yer verilmiştir.Görüldüğü üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller” başlıklı 143’üncü maddesinde sayılan şartların gerçekleşmesi halinde; görevden uzaklaştırılan kişilerden, aynı kanunun 141 inci maddesi uyarınca özlük haklarından yapılan üçte birlik kesintilerin ilgililerine ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Hangi hallerde maaş kesintisinin iade edileceği 143’üncü madde de yoruma açık olmayacak şekilde tek tek sayılmıştır.

….. Mahkemesinde devam eden ceza davası nedeniyle …. ile …. 2009 yılında tutuklanmış 2014 yılında ise tahliye edilmişlerdir. Ancak; Söz konusu dava halen devam ettiğinden ve ilgilerin dava sonucunda beraat edip etmeyecekleri hususu da dava sonucunda kesin olarak anlaşılacağından, bir başka ifadeyle, 657 sayılı kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların varlığı dava sonucunun kesinleşmesi halinde netlik kazanacağından, sadece ilgililerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş olmaları, davanın ne zaman sonuçlanacağının bilinmiyor olması, doktrinde konuya ilişkin yapılan farklı nitelikte yorumlar ile şahsına ve olayına göre yargı yerlerince verilen lehe kararların varlığı gibi gerekçeler ileri sürülerek, 657 sayılı Kanunun 141 inci maddesi uyarınca özlük haklarından yapılan 1/3 lük kesintilerin iade edilmesi mümkün değildir.

Öte yandan; Gerçekleştirme Görevlileri, ödeme emri belgesinde imzalarının bulunmadığından sorumlu tutulamayacaklarını, isimlerinin sehven sorumlular kısmına yazılmış olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerse de; 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinde; Gerçekleştirme görevlilerinin, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüttükleri ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumlu oldukları hüküm altına alındığından; ….. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.V.), ….. (İşçi) ile …. (İns.Kay.ve Eğt Müd.V.)’ ın ilişikli ödeme emri belgeleri eklerinde yer alan ve ödemeye esas teşkil eden belgeleri düzenlemiş ve imzalamış olmaları nedeniyle ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlulukları bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Belediye eski Başkanı ….. ile eski Başkan Yardımcısı …..’e, yargılanmakta oldukları davada hüküm verilmediği halde tahliye edilmeleri nedeniyle özlük haklarından yapılan 1/3 kesintilerinin iade edilmesi suretiyle sebep olunan …. TL tutarındaki kamu zararının;

…. TL sinin Gerçekleştirme Görevlileri … ( İşçi), …. (İnsan Kay. Ve Eğt. Müd. V.) ile Harcama Yetkilisi …. (Özel Kalem Müd.)’e

….. TL sinin ise, Gerçekleştirme Görevlileri …. (İşçi)….. (İnsan Kay. Ve Eğt. Müd. V.) ile Harcama Yetkilisi …. (Özel Kalem Müd.)’e

ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine oybirliğiyle,