Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2012
Dairesi 2
Karar No 35235
İlam No 277
Tutanak Tarihi 10.7.2014
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarDekanlık görevini vekaleten yürüten personele idari görev ödeneği ödenmesi.………….. Üniversitesinde dekanlık görevini vekaleten yürüten personele idari görev ödeneği ödendiği görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinde;

“Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır…”

hükmü,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde;

“Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70’i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30’u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20’si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15’i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir…”

hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerde dekanın atanması, dekana vekalet edilmesi, dekan ve yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi konularına değinilmiş, dekana vekalet edilmesi durumunda idari görev ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği belirtilmemiş, dekanlık görevini vekaleten yürütenlere idari görev ödeneği ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Esasen vekalet görevi ve bir görevin vekaleten yürütülmesi durumunda vekalet aylığı ile zam, tazminat, ek ödemeler farkı gibi ilave mali hakların ödenip ödenemeyeceği ilgili mevzuatta (örneğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) ayrıca düzenlenmiştir. Bunların içerisinde dekanlık görevinin vekaleten yürütülmesi durumunda idari görev ödeneğinin ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde kamu zararı, “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucu kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” şeklinde tanımlanmış ve devamında “mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması”nın kamu zararının belirlenmesinde esas alınacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla ilgililere ödenen idari görev ödeneği kamu zararı oluşturmaktadır.

Bununla birlikte savunmalarda ilgililer için istirdat onayı çıkartıldığı, sorgu konusu edilen tutarın ……… TL’sinin tahsil edildiği ifade edilmiş ve tahsilatlara ilişkin belge gönderilmiştir.

Bu itibarla, dekanlık görevini vekaleten yürüten personele idari görev ödeneği ödenmesi sonucu sebep olunan ……… TL kamu zararının;

……….. TL’si ……………..tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına,

Geriye kalan ve tahsil edilmeyen ……….. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Başkanı) ………….. ile Gerçekleştirme Görevlisi (Hastane Müdürü) ………….’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oyçokluğuyla,

Azınlık Görüşü:

Başkan ……………’in karşı oy gerekçesi;

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde dekanlar idari görev ödeneği alacaklar arasında sayıldığından ve dekanlığa vekaleten görevlendirilenler bu görevi fiilen yerine getirdiklerinden idari görev ödeneği almaya hak kazanırlar. Bu nedenle dekanlık görevini vekaleten yürütenlere ödenen idari görev ödeneği hakkında ilişik bulunmamaktadır.