Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2011
Dairesi 2
Karar No 35075
İlam No 49
Tutanak Tarihi 22.1.2013
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlarİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ikinci öğretim derslerinin bir kısmının gündüz 17.00’den önce yapılmış olmasına rağmen, 17.00’den sonra yapılmış gibi değerlendirilerek öğretim üyelerine, gündüz yapılacak ikinci öğretim dersi için en fazla normal ders ücretinin iki katına kadar ödenmesi gerekirken, üç katı üzerinden ek ders ücreti ödemesi3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunda geçen;b) İkinci Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,İfade eder.” denilmektedir.

Aynı Kanunun “Ders Ücreti” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yılsonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

3843 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın 1 inci maddesinde; “İkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yılsonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir.” denilmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde; “Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimin ikinci öğretim olarak ifade edildiği, dolayısıyla ikinci öğretimin normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılması gerektiği, ikinci öğretimde görev alanlara Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ek ders ücretinin bir katı fazlasıyla ödeneceği, saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretiminde ek ders ücretinin % 60 zamlı ödeneceği, dolayısıyla ikinci öğretim, saat 17.00’den sonra başlarsa buna ilişkin ek ders ücreti, ek ders ücretinin bir katı fazlasının % 60 zamlısı olarak ödeneceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde saat 17.00’den önce başlayan ikinci öğretim dersleri için öğretim üyelerine ek ders ücretlerinin iki katı fazlasıyla ödendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen gerekçelerle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde saat 17.00’den önce yapılan olan ikinci öğretim dersleri için öğretim üyelerine bir katı fazlasıyla ek ders ücreti ödenmesi gerekirken; bu derslerin saat 17.00’den sonra yapılmış gibi değerlendirilerek öğretim üyelerine iki katı fazlasıyla ek ders ücreti ödenmesi sonucu oluşan ve hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen ……. TL’lik kamu zararının Harcama Yetkilisi (Dekan) ……… ile Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) …………’dan müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizi ile birlikte tazminine oybirliğiyle,