Karar Tarihi 22.12.2011
Karar No 5337Muhasebat Denetmeni Recep Tekeş ile Muhasebat Denetmen Yardımcısı Gülnur Arslan tarafından yapılan inceleme neticesinde, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı (İktisadi İşletmesi) Hastanesinde görevlendirilen 120 öğretim elemanının söz konusu vakıf hastanesinde yaptıkları tetkik ve tedaviler karşılığı toplam 1.425.877,79 lira ücret aldıkları, bu tutardan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesine göre hak ettikleri ve döner sermayeye yatırmak zorunda olmadıkları tutar düşüldükten sonra kalan 1.196.792,71 liranın döner sermayeye gelir kaydedilmesi hususunda Rektörlükçe daha önce istenen görüşe Genel Kurul 16.9.2010 tarihli ve 5287/2 sayılı Kararını vermiş, bu defa Muhasebat Denetmeni Osman İnce tarafından aynı saymanlığın 2002 yılıyla yazılan raporun konu itibarıyla aynı olması nedeniyle, Rektörlükçe 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (d) fıkrası uyarınca görüş istenilmesi hk.