Karar Tarihi 9.9.2013
Karar No 5366Karar Tarihi : 9.9.2013

Karar No : 5366/1GENEL KURUL KARARIMerkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2012 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Destek Grubu-06 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı, Maliye Bakanlığından Muhasebat Genel Müdürü …, Genel Müdür Yardımcıları … ve …, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı …, Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı …, Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı …, Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı …, Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanları …, …, …, …, …, …, Hazine Müsteşarlığından Kamu Finansman Genel Müdür Vekili …, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı …, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı … hazır oldukları halde okunduktan sonra,Gereği Görüşüldü :1-) Genel Uygunluk Bildirimi Taslağının “Özet” başlıklı bölümünün görüşülmesi sırasında;

Destek Grubu-06, “Genel Uygunluk Bildiriminin hazırlanması sürecinde 46 adet genel bütçeli idare, 104 adet üniversite, 40 adet diğer özel bütçeli idare ve 9 adet düzenleyici ve denetleyici kurum olmak üzere Toplam 199 adet kamu idaresi ile 1536 adet genel bütçe muhasebe birimi, 305 adet özel bütçe muhasebe birimi ve 9 adet düzenleyici ve denetleyici kurum muhasebe birimi olmak üzere toplam 1850 adet muhasebe birimi incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda karşılaştırmalar yapılarak 2012 yılı Genel Uygunluk Bildirimi hazırlanmıştır. Özet bölümü mükerrerliklerden kaçınmak adına kısa tutulmuştur.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı Temsilcileri, “Genel bütçeyi devlet tüzel kişiliğinin bütçesi olarak algılıyorduk. Bu nedenle genel bütçe tek rapor olarak oluşturuluyordu. Ancak 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile birlikte bu durum değişti. 6085 sayılı Kanunun “Hesapların verilmesi, muhasebe birimlerinin ve muhasebe yetkililerinin bildirilmesi” başlıklı 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar kamu idaresi bazında bütçenin raporlanması sürecini başlattı. Bu kapsamda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 2012 yılı hazırlık yılı olarak geçmiş, bu durum 2013 yılında da devam etmektedir.

KBS’de her muhasebe birimine bir kod verilmiştir. Ancak uygulamada bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Bazı hesapları kurumsal bazda izleme imkanımız olmadı. Örneğin stok hesaplarında sıkıntılar var. Stokların kurum bazında dağıtımı sıkıntı oluşturmaktadır. Yeni bir sistemin uygulanmasında bir takım sıkıntı ve tutarsızlıkların olması her zaman olasıdır. 2012 ve 2013 yılları dönüşüm yılları olarak algılanmalıdır.

Sayıştayın hazırladığı Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar, kurum bazında raporlama yapmanın ve hesap vermenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu çerçevede raporlama yapmaya ve hesapları vermeye ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bu açıklamalardan sonra yapılan görüşmeler sonucunda, Taslağın “Özet” bölümünde ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine çoğunlukla,

2-) Taslağın “1. Ödenekler ” başlıklı bölümünün görüşülmesi sırasında, Taslağın 1 inci maddesi olarak genel uygunluk bildiriminin 5018 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirme amaçlı ayrı bir bölümün yer almasının Üye … ve … tarafından teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda,

5018 sayılı Kanunun “Genel uygunluk bildirimi” başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Genel uygunluk bildirimi; dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarak hazırlanır.” denilirken, 6085 sayılı Kanunun “Genel uygunluk bildirimi” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır…” denilmektedir. Taslağın, 5018 sayılı Kanunun “Genel uygunluk bildirimi” başlıklı 43 üncü ve 6085 sayılı Kanunun “Genel uygunluk bildirimi” başlıklı 41 inci maddeleri uyarınca hazırlandığı görülmüştür.

Taslağın 1 inci maddesi olarak genel uygunluk bildiriminin 5018 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirme amaçlı bir bölümün yer almasına gerek olmadığına çoğunlukla,

3-) Taslağın “1. Ödenekler” başlıklı bölümünün “1.1. Genel Tespitler” kısmına ilişkin olarak;

Destek Grubu-06 “Denetim grupları tarafından kamu idareleri bazında detaylı denetimler yapılmaktadır. Ancak Grubumuzca yapılan denetimler makro düzeyde yapılan denetimlerdir. Bu ayırımı ortaya koymak için “makro düzeyde” ibaresi kullanılmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Bu açıklamalardan sonra, Taslağın “1. Ödenekler” bölümünün “1.1. Genel Tespitler” kısmının görüşülmesi sırasında, bu kısmın birinci paragrafında yer alan “makro düzeyde” ibaresinin Taslaktan çıkarılması gerektiğinin Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber Taslağın “1.1. Genel Tespitler” başlıklı kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine çoğunlukla,

4-) Taslağın “1. Ödenekler” başlıklı bölümünün “1.2. Yedek Ödenekler” kısmının görüşülmesi sırasında,

Destek Grubu-06 “5018 sayılı Kanunun getirdiği Kamu Mali Sisteminde saydamlık esastır. Bu nedenle mali bilgilerin 5018 sayılı Kanuna uygun olarak raporlanması gerekir. Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun “yedek ödenekler” başlıklı 23 üncü maddesine uygun olarak yedek ödeneklerin yılsonu itibariyle raporlanması gerekmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı Temsilcileri “5018 sayılı Kanunun “yedek ödenek” başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir.” denilmektedir. Fıkra hükmünden anlaşılacağı üzere kastedilen yılsonu değil başlangıç ödenekleridir. Aksi takdirde yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir şeklinde bir ibarenin bu fıkrada yer almasına gerek kalmazdı.

Bu çerçevede Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü raporlarında, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Maliye Bakanlığı bütçesi, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 yedek ödenekler tertibine konulan 665.250.000,00 Türk Liralık başlangıç ödeneğinden yapılan aktarmalara ilişkin tür, tutar ve idareler itibariyle dağılım bilgilerine yer verilmiştir.

Ayrıca her yıl bütçe kanunu Maliye Bakanına yetki vermektedir. Bütçe kanunu daha özel bir kanundur. Maliye bakanlığı bu kanunun verdiği yetkileri kullanmaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bu açıklamalardan sonra yapılan görüşmelerde, Taslağın “1.2. Yedek Ödenekler” kısmına yedek ödeneklerin fiili gerçekleşme sonuçlarının genel bütçeli idarelerin yıl sonu toplam ödeneğinin yüzdelik dilimini gösterecek bir paragrafın bu bölümde yer alması gerektiğinin Daire Başkanı … tarafından teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucu bu bölüme sondan üçüncü paragraf olarak;

“Her ne kadar 5018 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen madde hükmü uyarınca yedek ödenek miktarına genel bütçeli idareler başlangıç ödeneklerinin % 2’sine kadar bir sınırlama getirilmişse de; 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiler dahilinde yapılan ödenek aktarmaları sonucunda, yedek ödenek tutarı 30.919.961.928,00 Türk Lirasına ulaşmıştır. Bu tutar ise, 357.852.506.689,71 Türk Liralık genel bütçeli idareler yıl sonu toplam ödeneğinin % 8.64’üne tekabül etmektedir.” paragrafının ilave edilmesine, bu ilave ile birlikte Taslağın “1. Ödenekler” başlıklı bölümünün “1.2. Yedek Ödenekler” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine çoğunlukla,

5-) Taslağın “2. Bütçe Giderleri” başlıklı bölümünün “2.1. Genel Tespitler” kısmına ilişkin olarak;

Maliye Bakanlığı Temsilcileri “Bütçe giderlerinin yerinde ve zamanında takibi için KBS kurulmuştur. Ancak kamu idareleri konuya hassas yaklaşmamaktadırlar. Uygulamadan kaynaklanan problemler yaşanmaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bu açıklamalardan sonra yapılan görüşmelerde, Taslağın “2. Bütçe Giderleri” başlıklı bölümünün “2.1. Genel Tespitler” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

6-) Taslağın “2. Bütçe Giderleri” bölümünün “2.2. (323) Bütçeleştirilmiş Borçlar ve (831) Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesaplarının 2012 Yılı Uygulaması” kısmının görüşülmesi sırasında;

a) Bu kısmın onbirinci paragrafında yer alan “Bu hükümler ve Düzenlemelerden” ibaresinin yerine “Bu hükümlerden” ibaresinin yer almasının Üye … tarafından,

b) Bu kısmın son paragrafında yer alan “düzenlemeler yapılmalıdır” ibaresinin yerine “tedbirlerin alınması uygun olur” ibaresinin yer almasının Başkan Yardımcısı … tarafından,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber Taslağın “2. Bütçe Giderleri” bölümünün “2.2. (323) Bütçeleştirilmiş Borçlar ve (831) Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesaplarının 2012 Yılı Uygulaması” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

7-) Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.1. Genel Tespitler” kısmının görüşülmesi sırasında;

a) Bu kısmın son paragrafında yer alan “Bu durumda;” ibaresinin yerine “2012 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının tamamlayıcı ödenekle ilgili 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasını etkileyen ve” ibaresinin Üyelerce,

b) Bu kısmın son paragrafının sonunda yer alan “maddelerinin açık hükümleri karşısında tamamlayıcı ödenek verilmemesi gerekir.

Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz olunur.” ibaresinin yerine “maddeleri bağlamında tamamlayıcı ödenek verilip verilmemesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir.” ibaresinin yer almasının Üyelerce,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.1. Genel Tespitler” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine çoğunlukla,

8-) Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.2. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ödenek Üstü Giderleri” kısmının görüşülmesi sırasında;

a) Bu kısmın ikinci paragrafında yer alan “sonucunda” ibaresinden önce gelmek üzere “ve denetim bulguları ile birlikte değerlendirilmesi” ibaresinin yer almasının Üye … tarafından,

b) Bu kısmın ikinci paragrafında yer alan “aşağıdaki tabloda da” ibaresinin yerine gelmek üzere “ekli Aynı Tertiplerde Hem Ödenek Üstü Giderler Hem de Ödenek İptalleri Tablosunda” ibaresinin yer almasının Üyelerce,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.2. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ödenek Üstü Giderleri” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,9-) Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.3. Ödenek Aktarma ve Düşmelerinin Ödenek Üstü Giderlere Etkisi” kısmının görüşülmesi sırasında; bu kısmın sonuna “Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilerine arz olunur.” cümlesinin yer almasının Üyelerce teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.3. Ödenek Aktarma ve Düşmelerinin Ödenek Üstü Giderlere Etkisi” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

10-) Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.4. Ödenek Üstü Giderlerin Yıldan Yıla Değişim Oranları” kısmının “3.4.1. Genel Bütçeli İdareler” alt kısmında ortaya konulan tespitlerin gerekli redaksiyonlarla birlikte Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

11-) Taslağın “3. Ödenek Üstü Giderler” bölümünün “3.4. Ödenek Üstü Giderlerin Yıldan Yıla Değişim Oranları” kısmının “3.4.2. Özel Bütçeli İdareler” alt kısmında ortaya konulan tespitlerin gerekli redaksiyonlarla birlikte Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

12-) Taslağın “4. Bütçe Gelirleri” bölümünün görüşülmesi sırasında;

a) Bu bölümde alt başlık olarak yer alan “Genel Tespitler” ibaresinin Taslaktan çıkarılmasının Üye … tarafından,

b) Bu bölümün dördüncü paragrafı olarak yer alan,

“Yüksek Öğretim Kurulunun bankadaki vadeli hesaplarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilen faiz tutarlarının, (uygulamanın bu yönde yapılacağına dair açık bir hüküm olmasa da) brüt tutarlar üzerinden 800-Bütçe gelirleri hesabına kaydedildiği halde, bu faizlerden yapılan % 15 oranındaki 2.913.292,09 liralık gelir vergisi kesintilerinin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmediği, tespit edilmiştir. Bu durumda bütçe gelirleri hesabında 2.913.292,09 liralık fazla gelir kaydı ortaya çıkmış ve bu fazlalık muhasebe birimi yönetim dönemi hesabı ile bütçe gelirleri kesin hesabına da aynı şekilde yansımış olmaktadır.” şeklindeki paragrafın Rapor Değerlendirme Kurulu kararları ile uyumluluğu sağlamak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini doğru bilgilendirmek amacıyla Taslaktan çıkarılmasının Üyelerce,

c) Bu bölümün sekizinci ve dokuzuncu paragraflarında yer alan “Teknik” ibaresinin yerine “Teknolojik” ibaresinin yer almasının Üye … tarafından,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

13-) Taslağın “5. Denge” bölümünün “görüşülmesi sırasında;

a) Bu bölümün ikinci paragrafında yer alan “Aşağıdaki tabloda” ibaresinin yerine “Ekli 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Denge Tablosunda” ibaresinin yer almasının Üyelerce,

b) Bu bölümün ikinci paragrafının b) fıkrasında yer alan “gelirlerden ayrılan paylar” ibaresinden sonra gelen “gideri olarak bütçe gideri yapılan” ibaresinin yerine “alt kodunda bütçe gideri kaydedilen” ibaresinin yer almasının Üye … tarafından,

c) Bu bölümün dokuzuncu paragrafında yer alan “sağlayacak önemdedir” ibaresinin yerine “sağlayacaktır” ibaresinin yer almasının Üye … tarafından,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

14-) Taslağın “6. Bütçe Giderleri ve Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” bölümünün “6.1. Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

15-) Taslağın “6. Bütçe Giderleri ve Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” bölümünün “6.2. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

16-) Taslağın “7. Taşınır Mallar Kesin Hesabı” başlıklı bölümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında;

a) Taslağın bu bölümünün, “253-Tesis, makine ve cihazlar hesap alanında, hem taşınır mallar hem de taşınmaz mallar aynı ana hesap kodunda takip edilmekte olup ayrımı ise ancak bir alt düzeyde yapılabilmektedir. Bu durumda, ana hesap kodu bazında düzenlenmiş mali tablolardan yararlanarak bu ayrım anlaşılamamaktadır.” ifadelerinin yer aldığı yedinci paragrafının, konu ve anlam bütünlüğünün sağlanması açısından bölüm sonuna taşınması ve ayrıca söz konusu hususa ilişkin olarak bir öneride bulunulmasının uygun olacağı cihetiyle, bu ifadelerden sonra gelmek üzere, “Söz konusu taşınmaz ve taşınır ayrımının mali tablo bazında yapılabilmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapılması uygun olur.” cümlesinin ilave edilmesinin Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda bahse konu teklifin kabulüne, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

b) Taslağın bu bölümünün, “… Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olan denetim raporları …” ibaresindeki raporların hangi raporlar olduğuna açıklık getirmek adına, bölümün son paragrafının ikinci cümlesinde yer alan “…denetim raporlarında yer almaktadır.” ibaresinden hemen önce gelmek üzere “kamu idareleri” ibaresinin ilave edilmesinin Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifin kabulüne, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

c) Taslağın bu bölümünde;

Destek Grubu-06 “Denetim grupları tarafından kamu idareleri bazında detaylı denetimler yapılmaktadır. Ancak Grubumuzca yapılan denetimler makro düzeyde yapılan denetimlerdir. Bu ayırımı ortaya koymak için “makro düzeyde” ibaresi kullanılmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Bu açıklamalardan sonra, Taslağın bu bölümünün görüşülmesi sırasında, anlam karışıklığına sebebiyet vermemesi adına, bölümün son paragrafının ilk cümlesi olan “Taşınır mallar kesin hesap cetvelleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler, makro düzeyde gerçekleştirilmiştir.” ifadesi ile ilgili mevzuatında açıkça ifade edilmiş olduğundan burada tekrar yer verilmemesi adına bölümün son paragrafının son cümlesi olan “6085 sayılı Kanunun 41 inci maddesi 4 üncü bendi gereğince, 2012 yılına ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim, hesap yargılaması ve karara bağlanma süreci ise devam edecektir.” ifadesinin Taslaktan çıkarılması gerektiğinin Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber Taslağın “7. Taşınır Mallar Kesin Hesabı” bölümünde ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine çoğunlukla,

17-) Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.1. Genel Bütçeli İdareler” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, ilamlar çıkmadan önce yapılmış olan ve ilamlara dercedilmiş olmakla birlikte kesinleşen Sayıştay ilamları listesinde yer verilmeyen tahsilatlara vurgu yapmak ve açıklık getirmek amacıyla, bölümün son paragrafındaki “… yer almayan …” ibaresinin “gösterilmesi gerekmeyen” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinin, Üyelerce teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber, Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.1. Genel Bütçeli İdareler” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

18-) Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.2. Özel Bütçeli İdareler” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, ilamlar çıkmadan önce yapılmış olan ve ilamlara dercedilmiş olmakla birlikte kesinleşen Sayıştay ilamları listesinde yer verilmeyen tahsilatlara vurgu yapmak ve açıklık getirmek amacıyla, bölümün son paragrafındaki “… yer almayan …” ibaresinin “gösterilmesi gerekmeyen” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinin, Üyelerce teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber, Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.2. Özel Bütçeli İdareler” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

19-) Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, ilamlar çıkmadan önce yapılmış olan ve ilamlara dercedilmiş olmakla birlikte kesinleşen Sayıştay ilamları listesinde yer verilmeyen tahsilatlara vurgu yapmak ve açıklık getirmek amacıyla, bölümün son paragrafındaki “… yer almayan …” ibaresinin “gösterilmesi gerekmeyen” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinin, Üyelerce teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber, Taslağın “8. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları” bölümünün “8.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

20-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.1. İç Borçlanma” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında,

a) 2012 yılı kesin mizanında 404-Tahviller Hesabı tutarları ile iç borçlar tablosu tutarları arasındaki farkın neden kaynaklandığını ortaya koymak adına, bölümün son paragrafındaki son cümlesinin, “Ancak, kesin mizanla tablo tutarları arasında 714.957.081,44 TL’lik fark bulunmakta olup, farkın nedeni cetvelin dipnotunda açıklanmıştır.” yerine “Ancak, 2012 yılı kesin mizanında 404-Tahviller Hesabı tutarları ile iç borçlar tablosu tutarları arasında 714.957.081,44 Türk Liralık fark bulunmaktadır. Söz konusu farkın nedeni, Devlet iç borçları cetvelinin dipnotunda “2012 yılı 1 nolu açılış fişinde hem alacak hem de borç kayıtları bulunduğu için 404 hesapta kesin mizanla tablo rakamları arasında 714.957.081,44 TL’lik fark bulunmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.” olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin,

b) Bölümün sonuna, konuya açıklık getirmek adına son paragraf olarak “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek devlet borçları ve hazine garantileri cetvelleri” başlıklı 27’nci maddesinin 3’üncü fıkrası da iç borç, dış borç ve hazine garantileri cetvellerinin sütun genel toplamlarının, genel mizandaki ilgili hesapların kalanlarına eşit olması, fark olması halinde ise nedeninin ilgili cetvelin altında açıklanmasını öngörmektedir.” cümlesinin ilave edilmesi gerektiğinin,

Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber, Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.1. İç Borçlanma” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

21-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.2. Dış Borçlanma” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 2012 yılı kesin mizanında 310-Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabının borcu ve alacağına kaydedilen tutarlar ile devlet dış borçları cetvelinin yıl içinde alınan ve ödenen borç sütunundaki tutarlar arasındaki farkın neden kaynaklandığını ortaya koymak adına, bölümün son paragrafının, “Devlet dış borçları cetveli ile Sayıştayca oluşturulan tablodaki tutarlar ile arasında uyumsuzluk bulunmamaktadır. 2012 yılı kesin mizanında 310 hesabın borcu ve alacağına kaydedilen tutar ile devlet dış borçları cetvelinin yıl içinde alınan ve ödenen borç sütunundaki tutarlar arasında 91.791.392,36 TL fark bulunmaktadır. Söz konusu farkın nedeni, Devlet dış borçları cetveli dipnotunda açıklanmaktadır.” yerine “Devlet dış borçları cetvelinde yer alan dış borç tutarları ile Sayıştayca oluşturulan tablodaki tutarlar ile arasında uyumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, 2012 yılı kesin mizanında 310-Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabının borcu ve alacağına kaydedilen tutarlar ile devlet dış borçları cetvelinin yıl içinde alınan ve ödenen borç sütunundaki tutarlar arasında 91.791.392,36 Türk Lirası fark bulunmaktadır. Söz konusu farkın nedeni, Devlet dış borçları cetvelinin dipnotunda “Söz konusu farkın nedeni, Devlet dış borçları cetvelinin dipnotunda “2012 yılı 1 nolu açılış fişinde hem alacak hem de borç kayıtları bulunduğu için 310 hesapta kesin mizanla tablo rakamları arasında 91.791.392,36 TL’lik fark bulunmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğinin, Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber, Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.2. Dış Borçlanma” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

22-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.3. Hazine Garantileri” kısmı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 2012 yılı kesin mizanında 930-Verilen Garantiler Hesabının borcunda ve alacağındaki tutarlar ile Hazine garantili borçlar cetveli tutarları arasındaki farkın neden kaynaklandığını ortaya koymak adına, bölümün son paragrafının ilk cümlesinden sonraki cümlelerin, “2012 yılı kesin mizanında 930 hesabın borcunda ve alacağındaki tutar ile hazine garantili borçlar cetveli arasında 151.434.601,16 Türk Lirası fark bulunmaktadır. Söz konusu farkın nedeni, Hazine garantili borçlar cetveli dipnotunda açıklanmaktadır.” yerine “Ancak, 2012 yılı kesin mizanında 930-Verilen Garantiler Hesabının borcunda ve alacağındaki tutarlar ile Hazine garantili borçlar cetveli tutarları arasında 151.434.601,16 Türk Lirası fark bulunmaktadır. Söz konusu farkın nedeni, Hazine garantili borçlar cetvelinin dipnotunda “2012 yılı 1 nolu açılış fişinde hem alacak hem de borç kayıtları bulunduğu için 930 hesapta kesin mizanla tablo rakamları arasında 151.434.601,16 TL’lik fark bulunmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğinin, Üye … tarafından teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu teklifle beraber, Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.3. Hazine Garantileri” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

23-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.4. 2012 Yılı Net Borçlanma Limiti” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

24-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.5. 2012 Yılı Hazine Garanti Limiti” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

25-) Taslağın “9. Borçlar ve Borçlanma Limitleri” bölümünün “9.6. 2012 Yılı İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Limiti” kısmında ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde aynen yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

26-) Taslağın “10. Sonuç” bölümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında;

a) Taslağın bu bölümünde, hukuki durumun daha doğru yansıtılması adına bölümün dördüncü paragrafının ilk cümlesinde yer alan “hükmolunan” ibaresi yerine “öngörülen” ibaresinin kullanılması gerektiğinin Üye … tarafından,

b) Taslağın bu bölümünde, aynı hususa ilişkin olarak bölümün altıncı paragrafında, gerek Anayasanın 164 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gerekse 6085 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine yer verilmiş olduğundan, burada tekrara yer verilmemesi adına, bölümün beşinci paragrafı olan “Diğer taraftan, genel uygunluk bildirimi ile ortaya konulan uygunluk, adından da anlaşılacağı üzere ayrıntılı değil genel anlamda bir uygunluğu ifade edecek, Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemeyecek ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmeyecektir.” cümlesinin Taslaktan çıkarılması gerektiğinin Üye … ve … tarafından,

c) Taslağın bu bölümünde, Rapor Değerlendirme Kurulu kararlarıyla uyumluluğun sağlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru bilgi sunulması adına, bölümün yedinci paragrafının ikinci madde işaretinde yer alan “Yüksek Öğretim Kurulu,” ibaresi ile yüz otuz birinci sayfada yer alan Yüksek Öğretim Kuruluna ait Bütçe Gelirleri Kesin Hesap İcmalinin Taslaktan çıkarılması gerektiğinin Üye … tarafından,

teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda, bahse konu tekliflerle beraber, Taslağın “10. Sonuç” bölümünde ortaya konulan tespitlerin Genel Uygunluk Bildiriminde yer verilmesine, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

27-) Genel Uygunluk Bildiriminin yukarıda kabul edilen esaslar çerçevesinde düzenlenmesine, gerekli redaksiyonların yapılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına, işaret oyuyla yapılan oylama sonucu, oybirliğiyle,

Karar verildi.