Karar Tarihi 7.9.2015
Karar No 5392Karar Tarihi : 7.9.2015

Karar No : 5392/1GENEL KURUL KARARIMerkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2014 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı, Savcı ... ve Maliye Bakanlığından Muhasebat Genel Müdür Vekili ..., Genel Müdür Yardımcıları ... ve ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ..., ... ve ..., Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ..., Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Şube Yöneticisi ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı ..., Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzman Yardımcıları ... ve ..., Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Maliye Uzman Yardımcısı ... ile Hazine Müsteşarlığından Kamu Finansmanı Genel Müdürü ..., Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı ..., Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ... ve ... hazır oldukları halde okunduktan sonra,Gereği Görüşüldü :1- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.3. Gelir Bütçesi” başlıklı alt bölümünün “2.3.1 Özel Bütçeli Kamu İdarelerinin Yıllar İtibarıyla Öz Gelirlerin Tahmin ve Net Tahsilat Tutarlarının Karşılaştırılması” başlıklı kısmıyla ilgili olarak, bu kısmın ilk paragrafında yer alan “Öz gelir kalemlerinde yapılan tahminlerin üzerinde gerçekleşecek gelirler, belirli kriterlere göre ek ödenek verilmek suretiyle yıl sonu itibariyle toplam bütçe gideri üzerinde artışa sebep olacaktır.” cümlesinin bu kısımdan çıkarılması gerektiğinin Üye ... tarafından teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda,

Maliye Bakanlığı temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda,

Özel bütçeli idarelerde öz gelirleri ile karşılanamayan bütçe giderlerinin, hazine yardımıyla karşılandığı, bütçe hazırlanırken, şartlı bağış ve yardımlar gibi gelirlerin, özel bütçeli idarelerin bütçelerinde öngörülmediği, bu nedenle gelirlerin, öz gelir kalemlerinde yapılan tahminlerin üzerinde gerçekleştiği ifade edilmiştir.

Temsilcilerin konuya ilişkin açıklamalarından sonra yapılan görüşmeler sonunda,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçe ilkeleri” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde “bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 2014-2016 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin Genel İlkeler bölümünün 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacaklar, önceki yıllar gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bütçe fişlerine yansıtacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bütçeler hazırlanırken, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine de riayet edilmelidir. Bu çerçevede, bütçenin samimiyet ilkesine de uyulmalıdır. Buna karşın, özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinin tahminindeki sapmaların yüksek olduğu görülmektedir. Özel bütçeli kurumların gelir tahsilatlarının, öz gelir kalemlerinde yapılan tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, yıl sonu itibarıyla toplam bütçe giderinde artışa sebebiyet verebilecektir. Çıkarılması istenen cümleyle de bu hususa değinilmektedir.

Bu itibarla, Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.3. Gelir Bütçesi” başlıklı alt bölümünün “2.3.1 Özel Bütçeli Kamu İdarelerinin Yıllar İtibarıyla Öz Gelirlerin Tahmin ve Net Tahsilat Tutarlarının Karşılaştırılması” başlıklı kısmıyla ilgili olarak, bu kısmın ilk paragrafında yer alan “Öz gelir kalemlerinde yapılan tahminlerin üzerinde gerçekleşecek gelirler, belirli kriterlere göre ek ödenek verilmek suretiyle yıl sonu itibariyle toplam bütçe gideri üzerinde artışa sebep olacaktır.” cümlesinin bu kısımdan çıkarılmasına lüzum ve mahal bulunmadığına, çoğunlukla,2- Taslağın “2.3.1 Özel Bütçeli Kamu İdarelerinin Yıllar İtibarıyla Öz Gelirlerin Tahmin ve Net Tahsilat Tutarlarının Karşılaştırılması” başlıklı kısmıyla ilgili olarak, 41’inci sayfanın son paragrafında yer alan cümlede 5018 sayılı Kanunun “Bütçe ilkeleri” başlıklı 13’üncü maddesinde belirtilen ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinden hareketle, “Yukarıdaki tablolar ile ortaya konulan öz gelirlere ilişkin bütçe tahmini ile net tahsilat arasındaki yüksek sapma oranlarının, ilgili kamu idarelerince” ibaresinden sonra gelmek üzere, “5018 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen bütçe ilkelerine titizlik göstermemeleri ve” ibaresinin ilave edilmesi gerektiğinin Üye ... tarafından teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda, söz konusu teklifin kabulüne oybirliği ile,

3- Taslağın diğer bölümleriyle kısımlarının ve eklerinin haliyle kabulüne oybirliği ile,

4- Önerilen değişiklikler çerçevesinde ekleriyle birlikte Genel Uygunluk Bildiriminin yukarıda kabul edilen esaslar doğrultusunda düzenlenmesine, gerekli redaksiyonların yapılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına oybirliği ile,

Karar verildi.