Karar Tarihi 1.9.2016
Karar No 5404Karar Tarihi : 1.9.2016

Karar No : 5404/1GENEL KURUL KARARIMerkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2015 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı, Başsavcı Vekili ... ve Maliye Bakanlığından Muhasebat Genel Müdürü ..., Genel Müdür Yardımcısı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ..., . ve ..., Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanları ..., ..., ..., ..., Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı ... hazır oldukları halde okunduktan sonra,

Gereği Görüşüldü :

1- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.2. Gider Bütçesi” başlıklı alt bölümünün “2.2.1 Ödenekler” başlıklı kısmının “2.2.1.1 Ödenek Aktarma İşlemleri” başlıklı alt kısmıyla ilgili olarak, ödenek aktarma işlemleri 5018 sayılı Kanunun “Ödenek aktarmaları” başlıklı 21’inci maddesi ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ile verilen yetki çerçevesinde yapılmış olduğundan, 5018 sayılı Kanunun 17’nci maddesindeki bütçe hazırlama ilke ve esaslarına yer verilmesine mahal bulunmadığı değerlendirilerek,

“5018 sayılı Kanunun “Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması” başlıklı 17’nci maddesinde;

“Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;

a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,

b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları,

c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

d) İdarenin performans hedefleri,

dikkate alınır…”

hükmü yer almaktadır.

Bütçe gider tahminlerinin belirlenmesi sürecinde önceki yıllarda gerçekleşen bütçe büyüklüklerinin yeterince dikkate alınmaması, bütçenin yürütülmesi sırasında ödenek değişimine duyulan ihtiyacın artmasına yol açacağı gibi, 5018 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde öngörülen ilke ve esasların etkin bir şekilde uygulanmasını da zorlaştıracaktır.” şeklindeki paragrafın bu kısımdan çıkarılmasının teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu teklifin kabulüne oybirliği ile,

2- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.2. Gider Bütçesi” başlıklı alt bölümünün “2.2.3 Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” başlıklı kısmına, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce kesin hesabın hazırlanmasına ilişkin genel yazılar ile gider kesin hesabı cetvelleri açıklamalarının, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde yer alan hususlara uygun hazırlanması gerektiğinin kamu idarelerine duyurulduğuna ilişkin paragrafın sondan üçüncü paragraf olarak ilave edilmesinin teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda anılan teklifin kabulüne oybirliği ile,

3- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.3.3 Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” başlıklı alt bölümünün görüşülmesi sırasında; öngörülen yılı büyüme oranı ile gerçekleşen yılı büyüme oranının aynı olması nedeniyle, “• Yılı büyüme gerçekleşmesinin öngörülen büyüme oranının altında kalması,” ifadesinin bu alt bölümden çıkarılmasının teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

4- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.4. Denge” başlıklı alt bölümünün görüşülmesi sırasında;

a) Son paragrafta yapılan tespitte bu durumun bütçenin yıllık olması ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiş ise de, ikinci paragrafın (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen eşitsizlik 5018 sayılı Kanunun 51’inci maddesi çerçevesinde oluştuğundan son paragrafta geçen “Bu durum ise bütçenin yıllık olması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.” cümlesinin çıkarılması ve eşitsizliğin 5018 sayılı Kanunun 51’inci maddesi çerçevesinde yapıldığının belirtilmesi için son paragrafın ilk cümlesinin “Bu eşitsizlik, kurumların bütçe gelir ve gider tutarlarını 5018 sayılı Kanunun 51’inci maddesi çerçevesinde farklı bütçe yıllarında muhasebeleştirmesinden ve nakit yönetiminden kaynaklanmaktadır.” şeklinde değiştirilmesinin teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, bahsedilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

b) Bu alt bölümün ikinci paragrafın (a) ve (b) fıkralarında yer alan tutarların metinden çıkarılmasının teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu teklifin kabulüne oybirliği ile,

5- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.8. Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetvelleri” başlıklı alt bölümünün görüşülmesi sırasında; “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2015 yılı düzenlilik denetim raporunda, bağış yoluyla edinilen 15 adet bilgisayarın 255 Demirbaşlar Hesabına kaydedilmemesi nedeniyle 56.850 TL tutarında eksiklik tespiti mevcuttur.” şeklindeki altıncı paragrafın çıkarılması gerektiğinin teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda, belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

6- Taslağın diğer bölümleriyle kısımlarının ve eklerinin haliyle kabulüne oybirliği ile,

7- Önerilen değişiklikler çerçevesinde ekleriyle birlikte Genel Uygunluk Bildiriminin yukarıda kabul edilen esaslar doğrultusunda düzenlenmesine, gerekli redaksiyonun yapılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına oybirliği ile,

Karar verildi.