Karar Tarihi 7.9.2017
Karar No 5413Karar Tarihi : 07.09.2017

Karar No : 5413/1GENEL KURUL KARARIMerkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2016 yılı kesin hesaplarına ilişkin olmak üzere Denetim Destek Grubu-03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı, Başsavcı Vekili ... ve Maliye Bakanlığından Muhasebat Genel Müdürü ..., Genel Müdür Yardımcısı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ..., Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanları ..., ..., ..., Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı ..., Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı ..., Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzman Yardımcıları ..., ..., ..., ... ve ... hazır oldukları halde okunduktan sonra,

Gereği Görüşüldü :

1- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.1. Genel Görünüm” başlıklı alt bölümünün görüşülmesi sırasında;

a) Tablo 2’de, Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek Üstü Giderler Toplamı tutarına ilişkin “(d=a-(b+c+h))” şeklindeki formül negatif sonuç verdiği halde Tabloya pozitif tutar olarak alınmış olup aynı zamanda Tablodaki tutarın muhafaza edilmesi gerektiği anlaşıldığından, bu sonucu sağlamak üzere anılan formülün “(d=(b+c+h)-a)” şeklinde düzenlenmesinin teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu teklifin kabulüne oybirliği ile,

b) Tablo 2’nin II- Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri kısmı, III- Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri kısmı ile IV- Denge kısmındaki tutarların öncelikle brüt olarak belirtilip ardından bir kısım işlemlerle net olarak ortaya konulduğu görülmekte olup, Tablonun daha anlaşılır olması açısından brüt tutardan net tutara nasıl ulaşıldığına ilişkin bir açıklamanın Tablonun devamına metin olarak ilave edilmesinin teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu teklifin kabulüne oybirliği ile,

2- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.2. Gider Bütçesi” başlıklı alt bölümünün “2.2.1.2 Başlangıç Ödenekleri ile Gerçekleşen Giderlerin İncelenmesi” başlıklı kısmının beşinci paragrafının son cümlesi “Bu hususlara sırasıyla aşağıda yer verilmiştir.” şeklinde düzenlenmiş ise de, değinilen paragrafta belirtilen hususlara yönelik bir açıklamaya paragrafın devamında yer verilmediğinden söz konusu cümlenin paragraftan çıkarılmasının teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda anılan teklifin kabulüne oybirliği ile,

3- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.2.3 Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları” başlıklı alt bölümünün son paragrafının özetlenerek bir önceki paragrafın üzerine alınmasının teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

4- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.3.3 Bütçe Gelirlerinin İller İtibarıyla Dağılımı” başlıklı alt bölümünün son paragrafında, bütçe gelirlerinin iller itibarıyla dağılımını gösteren icmallerin, bütçe gelirlerinin muhasebe kaydının yapıldığı il yerine gelirin fiilen elde edildiği ili gösterecek şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı teklif edilmekte ise de, Gümrük Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi gibi belirli birimlerde tahsil edilen ancak tüm ülkeyi ilgilendiren gelirler ayrıştırıldıktan sonra gelirin fiilen elde edildiği ili gösterecek şekilde söz konusu icmallerin düzenlenmesinin belirtilmesini sağlayacak şekilde anılan paragrafın yeniden düzenlenmesinin teklif edilmesi üzerine, yapılan görüşmeler sonucunda belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

5- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.5. Devlet Borçları ve Borçlanma Limitleri” başlıklı alt bölümünün “2.5.3. Hazine Garantileri” başlıklı kısmına, 2016 yılı içerisindeki Hazine Garantilerine ilişkin net kullanım bilgilerinin müstakil bir paragraf şeklinde ilave edilmesinin teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda, belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

6- Taslağın “2. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Eki Cetvellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “2.7. Kesinleşen Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları Cetveli” başlıklı alt bölümünün görüşülmesi sırasında;

a) Bu bölümde yer alan tablolardan kesinleşmemiş borç tutarlarını gösteren sütunlarla “silme-düşme-terkin” edilen borç tutarlarını gösteren sütunların çıkarılarak tabloların kesinleşen borç tutarları esas alınarak hazırlanması ve buna paralel olarak metinde yer alan kesinleşmemiş tutarlara ilişkin bilgiler ile “silme-düşme-terkin” edilen borç tutarlarına ilişkin bilgilerin çıkarılmasının teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda, belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

b) Bu bölümün “2.7.1. Genel Bütçeli Kamu İdareleri”, “2.7.2. Özel Bütçeli Kamu İdareleri” ve “2.7.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” başlıklı kısımlarında yer verilen Sayıştay ilamlarından kaynaklanan tutarların “önceki yıllardan kaldığı ve 31.12.2016 tarihine kadar olduğunun” vurgulanmasının teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonunda, belirtilen teklifin kabulüne oybirliği ile,

7- Taslağın diğer bölümleriyle kısımlarının ve eklerinin haliyle kabulüne oybirliği ile,

8- Önerilen değişiklikler çerçevesinde ekleriyle birlikte Genel Uygunluk Bildiriminin yukarıda kabul edilen esaslar doğrultusunda düzenlenmesine, gerekli redaksiyonun yapılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına oybirliği ile,

Karar verildi.