Başsavcılık


Anayasa’nın 160 ıncı maddesi gereği, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda yazılı hesap yargılaması ve hükme bağlama görevlerini yerine getirmek üzere Sayıştayın teşkilat yapısı ve organları içerisinde “Başsavcılık” düzenlenmiştir.

Sayıştay Başsavcısı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve eki (I) sayılı cetvel uyarınca 4 yıllık süreyle Cumhurbaşkanı kararıyla, Sayıştay Savcıları ise anılan Kararname ve eki (II) sayılı cetvel uyarınca herhangi bir süre şartı olmaksızın Cumhurbaşkanı onayıyla atanmaktadır. Sayıştay Başsavcılığı Başsavcı tarafından temsil edilmektedir.

Başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporlar, ek raporlar ve temyiz konusu dosyalarla ilgili olarak savcılar tarafından oluşturulan görüşler ilgili dairelere ve temyiz kuruluna bildirilir. Savcılar, hesap yargılamasına katılarak görüşlerini açıklar.

Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesine ilişkin savcı talepleri ile yargılamaya esas raporları hazırlayan denetçiler tarafından yapılan temyiz talepleri Başsavcılık tarafından değerlendirilerek gereği yerine getirilir.

Başsavcılık ayrıca;
 
  • Hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını,
  • Sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesaplar ile istenen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgilileri ve
  • İlamların infazını

izleyerek ilgililer hakkında Kanun’da belirtilen gerekli işlemleri yapmaktadır.

İlamların infazının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Başsavcılık tarafından oluşturulan ve yürütülen “İnfaz Takip Sistemi” modülü ile yargı, ilam ve temyiz modüllerinin bir araya getirilmesi sonucu, muhatap kurumların elektronik ortamda ilamlarını görüntüleyip bunlara ilişkin tahsilat beyanlarını gönderebilmesi sağlanmaktadır.

Başsavcılık mevcut görevini Başsavcı yönetiminde, 9 savcı ve büro hizmetlerinde görevli bir şef ve 9 memurla birlikte yürütmektedir.