Genel Uygunluk Bildirimleri

Kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırarak, Maliye Bakanlığınca hazırlanan kesin hesap kanun tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğunun değerlendirmesine ilişkin rapordur.​​​

Genel uygunluk bildiriminin hazırlanma süreci aşağıdaki şekildedir:

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri mali işlemlere ilişkin tuttukları muhasebe kayıtları üzerinden kesin hesap cetvellerini Hazine ve Maliye Bakanlığına, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Sayıştay Başkanlığına göndermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise muhasebe kayıtlarını dikkate alarak merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni ve eki cetvelleri hazırlar. Bu teklif, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.

Genel uygunluk bildirimi taslağı, kamu idarelerinin muhasebe kayıtları esas alınmak suretiyle yürütülen denetim sonuçları ve idarelerce düzenlenen faaliyet raporları da dikkate alınarak, Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nde yer alan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulama sonuçları karşılaştırılarak düzenlenir.

Bu karşılaştırmayla, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali cetvellerinde yer alan tutarların; bütçe gelirleri kesin hesap icmali cetvellerinde yer alan gelir tahmini ve tahsilat tutarlarının Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nde gösterilen tutarlarla uygunluğu tespit edilir.

Sayıştay Genel Kurulunda görüşülerek son şekli verilen genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Genel Kurulun söz konusu oturumunda, gerektiğinde bilgisine başvurulmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de hazır bulunur.