Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 29.3.2018 5.Daire Vekalet ücreti ....... Belediye Başkanlığı tarafından; A. ........ Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinde unvanı say..........
2 29.3.2018 5.Daire Gelir Vergisi matrahı ........ Belediyesinde avukatlara ve diğer personele yapılan vekalet ücreti ödemesinin kümülatif gelir vergisi matrahına dâhil edilmemesi sonucu ..........TL kamu zararına sebeb..........
3 29.3.2018 5.Daire İş güvenliği uzmanlarına yapılan ödeme ........ Belediye Başkanlığınca iş güvenliği uzmanlarını olarak görevlendirilen belediye personeline 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun 8inci madd..........
4 29.3.2018 5.Daire Damga Vergisi .......... Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan ................Hizmet Alımı İşinde yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmeden damga vergisi kesintis..........
5 29.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı .......Belediyesi ile ..........-Sen arasında 29.01.2016 tarihinde imzalanan ve 01.01.2016.-31.12.2017 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ile memurlara yasayla belirlenen li..........
6 20.3.2018 1.Daire Personel ödemesi … Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik eğitim sertifika programının yürütülmesinde görevli Pedagojik Formasyon Biriminin ilgili mevzuata aykırı bir biçimde teşekkül ett..........
7 15.3.2018 4.Daire Yargı Raporunda yer alan bilgi, belge ile eklerinin incelenmesinde; “…….. Depo Yapım İşi”nin ilk olarak 02.11.2015 tarihli İhale Komisyonu Kararı ile ……….&#..........
8 15.3.2018 4.Daire Yukarıda tarih ve numaraları yazılı ödeme emri ile eki belgelerin incelenmesinde; …. Bölge Müdürlüğünce (Kapatılan) İhalesi gerçekleştirilen …… kayıt numaralı özel güvenlik hizmet ..........
9 15.3.2018 5.Daire Vergi ,harç ...... tarih ve ..... sayılı ilamın........ inci maddesi ile, Belediye gelir cetvelleri, meclis kararları ve taşınmaz kayıtlarının incelenmesi neticesinde, harç ve vergiden nispi olarak ..........
10 15.3.2018 5.Daire İlan ve reklam vergisi ........ tarih ve ...... sayılı ilamın ....... maddesi ile; ........ Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan reklam alanları, reklam teşhir ürünleri ve mobilyalar..........
11 15.3.2018 5.Daire Vekalet ücreti ...... tarih ve .... sayılı ilamın .... uncu maddesi ile; Belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca boş bulunan müdür kadrolarına vekalet eden personele..........
12 15.3.2018 5.Daire Sulama işinde kullanılan arazözlere, çalışmadığı veya eksik çalıştığı günlerde de ödeme yapılması ......... Ltd. Şti. yüklenimine ......tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilen ......TL Sözleşme Bed..........
13 15.3.2018 5.Daire Sulama işinde kullanılan arazözlere, çalışmadığı veya eksik çalıştığı günlerde de ödeme yapılması , araç kiralaması ........Ltd. Şti. yüklenimine .......tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilen ..............
14 15.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle........Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ........’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda ...............
15 15.3.2018 5.Daire Geçiçi görev yolluğu Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ...... Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ..........’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda ......T..........
16 15.3.2018 5.Daire Geçiçi görev yolluğu Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ........ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan .......’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda ....... ..........
17 15.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ....... Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ........’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda ..............
18 15.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ....... Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan .........’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda .............
19 15.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ........ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ..........’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda ...........
20 15.3.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle ...... Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ........’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda ...............