e-Ortamda Çalışma


Covid-19 pandemisi sırasında Sayıştay tarafından uygulanan bir diğer çalışma, kamu kurumları tarafından Sayıştaya verilmesi gereken tüm dokümanların elektronik ortamda alınmasına ilişkin mevzuatın güncellenmesi ve bunun için gerekli teknik altyapının sağlanması olmuştur.

Covid-19 pandemisinin denetimlere yönelik ortaya koyduğu zorluklardan birisi, kamu kurumlarından fiziki ortamda bilgi ve doküman alınmasında yaşanan sorunlardır. Bu nedenle Sayıştay, mevcut “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bilgilendirilmesi Hakkında Usul ve Esasları” revize etmiştir.

Kamu idaresi hesaplarında yer alan bilgileri oluşturan tablo, liste, doküman ve veriler ve bu verilerin elektronik ortamda Sayıştaya gönderilmesine ilişkin yöntemler hakkındaki bilgiler, kamu idarelerinin özelliklerine göre farklılaştırılmıştır. Söz konusu veriler, Sayıştayın BT birimi tarafından her kamu idaresi düzeyinde hazırlanan Sayıştay Bütünleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) içinde tanımlanmıştır.

Merkezi yönetime tabi kamu idarelerinin verilerini işleyen ve depolayan büyük sistemlerden (ör.Maliye Bakanlığına ait bilgi sistemi) veri tabanı bağlantı yöntemiyle veri alırken, Sayıştaya münferit olarak gönderilmesi gereken veriler (ör. kamu idarelerinin mali tabloları) BVAS yoluyla alınacaktır.

Bu çalışmanın amacı; makineler arası iletişim için teknik altyapı sağlamak, kamu idarelerinden fiziksel ortamda bilgi-belge alınmasını en aza indirmek ve insan kaynağını bu alanda daha az kullanarak diğer gerekli alanlara taşımaktır.

Kamu idarelerinden alınan veri setleri önce doğruluk sonra da eksiksizlik açısından test edilir. Bu hususlarda güvencesi alınan veri seti, veri ambarımızda modellenir, diğer kaynaklardan elde edilen verilerle eşleştirilir ve hem çapraz kontrole hem de daha detaylı ve derin analizlere tabi tutulur.

Modellenen veri setleri üzerinden yapılacak fiili denetim, Sayıştay Veri Analiz Sistemi üzerinde denetçiler tarafından tasarlanan denetim senaryoları aracılığıyla yapılır. Bu denetim senaryoları; işlemlerin, muhasebe kayıtlarının ve mali tabloların, denetime ilişkin ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygunluğuna ilişkin testleri içerir ve riskli alanları ortaya çıkararak denetçilerin görüş oluşturmasına yardımcı olur.