Performans Bilgisi Denetimi


per bilgisi denetimi .png

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim ve kontrol sistemi yeni bir anlayış çerçevesinde değiştirilmiş ve yeni sistem; etkinlik, verimlilik, ekonomiklik, saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları üzerine inşa edilmiştir. 5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiş ve bunun bir sonucu olarak kamu idarelerinin, orta ve uzun vadeli amaç ve hedefleri ile göstergelerini stratejik planlarında ortaya koymaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna ilaveten kamu idarelerinin, performans programları aracılığıyla bütçelerini yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirerek hazırlamaları öngörülmektedir. Yılsonunda kamu idarelerinin faaliyet raporları aracılığıyla performanslarını yine ilgili hedef ve göstergelerle ilişkilendirerek raporlamaları gerekmektedir.

Bahsedilen üç doküman; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu performans esaslı bütçeleme sisteminin temelini oluşturmaktadır. İdareler bu belgeleri hazırlayarak hedeflerini, faaliyetlerini ve performanslarını kamuoyuna, mahalli idare meclislerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmaktadır. Bu mekanizma ile saydam ve hesap verebilir bir mali yönetim sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.

6085 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde performans denetimi, “Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere performans denetiminin temelini idarelerin üreteceği performans bilgisi oluşturmaktadır. İdarelerin performans bilgisinin incelenmesi sonucu kurumsal performans hakkında ortaya çıkan bulgular performans denetimi aracılığıyla raporlanır.

5018 sayılı Kanun ile 6085 sayılı Kanun’un gerekliliklerini yerine getirmek ve uygulanacak denetim metodolojisini ortaya koymak üzere Performans Denetim Rehberi hazırlanmış olup performans denetimleri bu rehbere göre düzenlilik denetimi ile birlikte yürütülmekte ve denetim sonuçları Sayıştay Denetim Raporu içinde ayrı bir bölümde yer almaktadır.