Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2022 yılı denetimleri sonucunda düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 222 adet Sayıştay denetim raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ile Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına; Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, kamu idarelerine ilişkin 222 adet Sayıştay denetim raporu ise ilgili kamu idarelerine ayrıca gönderilmiştir.

Mahalli idarelere ilişkin olarak 187 adet belediye ve bağlı idare, 11 adet il özel idaresi ve 43 adet mahalli idare şirketi ve birliği olmak üzere toplam 241 adet Sayıştay denetim raporu yetkili organlarında görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine, 6 adet yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ilişkin Sayıştay denetim raporu da İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliklere gönderilmiştir.

Sayıştay denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile kamu idarelerine ilişkin söz konusu denetim raporları, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmıştır.

Kamu işletmelerine ilişkin olarak düzenlenen 109 adet denetim raporu, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

2022 yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sayıştay dairelerine sunulmakta olup hüküm tesis edildikçe düzenlenen ilamlar ilgililerine tebliğ edilecektir. Yargılama sonucunda verilecek kararlar mevzuat çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanacaktır.

Siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin raporlar ise Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup Yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine dair kararları Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.